Zakres działalności

Zakres działalności Centrum obejmuje w szczególności:

 1. Podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających działalność badawczo rozwojową oraz innowacyjną członków Centrum.
 2. Współpraca przedsiębiorstw ze sferą naukową i badawczo – rozwojową.
 3. Wspólne podejmowanie działań mających na celu uzyskanie dofinansowania w zakresie prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych ze źródeł zewnętrznych, krajowych i zagranicznych.
 4. Wspólne badania rynku.
 5. Kształcenie kadr.
 6. Podnoszenie poziomu intelektualnego oraz skuteczności i sprawności zarządzania przez pracowników i kadrę zarządzającą przedsiębiorstw.
 7. Poprawa konkurencyjności członków Centrum, obniżanie kosztów produkcji i usług oraz wspólne działania marketingowe
 8. Prowadzenie prac badawczych nad nowymi rozwiązaniami produkcyjnymi i ich wdrażanie oraz wprowadzanie nowych produktów i usług.
 9. Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania firmami oraz nowoczesnych zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania.
 10. Podejmowanie inicjatyw, w interesie członków Centrum, mających na celu ułatwienie ich działalności i rozwoju oraz skonsolidowanie współpracy.
 11. Świadczenie usług w zakresie badań, rozwoju i innowacji podmiotom zewnętrznym.
 12. Organizowanie szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla członków Centrum,
 13. Uczestnictwo w konferencjach naukowych, targach i wystawach,
 14. Umożliwienie członkom Centrum korzystania z dóbr niematerialnych należących do Centrum (znaki towarowe, wzory użytkowe, prawa autorskie, wynalazcze etc.) w celu zwiększenia potencjału badawczo rozwojowego i innowacyjnego,
 15. Organizowanie przedsięwzięć promujących członków Centrum m.in. przez współpracę marketingową (promocja, katalogi, broszury, ulotki etc.) a także zakupy i sprzedaż oraz budowę portalu internetowego oraz baz danych,
 16. Nawiązywanie wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Centrum,
 17. Przekazywanie członkom Centrum wiadomości, wiedzy, umiejętności, koncepcji w zakresie prowadzenia działalności badawczo- rozwojowej i innowacyjnej.